Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

Hoogste tijd voor de nieuwbouw van VV Dubbeldam, MOVADO en Tafeltennisvereniging Dubbeldam op sportpark Schenkeldijk


wat de lange termijn betreft. Naast de DK4 hanteert het college als tweede anker punt de bouw van 10.000 woningen, als vliegwiel voor Dordrecht Voorwaarts. Verrassend maar tegelijkertijd ontluisterend is de uitspraak van wethouder Sleeking dat het aantal vooral moest gezien worden als een metafoor. Het konden net zo gemakkelijk 6000-7000 woningen zijn. Voorzitter we wensen geen beleid te onderschrijven dat gebouwd is op metaforische getallen; wij staan voor een beleid dat gebaseerd wordt op feiten, cijfers en een visie die de stad verder brengt. Wanneer dhr. Sleeking met de metafoor bedoeld te zeggen dat Dordrecht en de regio een gerichte aanpak moet hebben voor de economie, dan delen wij die opvatting. De aanpak van de economie blijft voorlopig vooral steken op veel, heel veel mooie woorden als maritiem, en economic board.

 

Dat wil niet zeggen dat wij een pasklare oplossing hebben. Wel zijn wij van mening dat het beleid breder moet zijn dan maritiem. Juist een vergrijzende regio moet zich richten op zorg en welzijn als mede dragers van de werkgelegenheid. Naast dit element missen wij zaken als logistiek, ICT, duurzaamheid en bouw. Sectoren die wel degelijk kunnen bijdragen aan de werkgelegenheid voor alle opleidingsniveaus. Pas na het succesvol uitvoeren van een stevig sociaal-economisch programma zal de behoefte aan meer woningen toenemen. Wij kiezen daarom ook nadrukkelijk voor het bouwen naar behoefte, die nu geraamd wordt op ongeveer 5.000 woningen. Een goed uitgevoerd programma zal de behoefte vanzelf doen toenemen waar ook wij dan aan tegemoet willen komen.

 

Voorzitter, verder naar Dubbeldam. Voorzitter wij stellen vast dat de wijk en de club schandalig in de steek gelaten worden door de BVD. Een partij met grootste maar naar de bevolking vooral lege belofte. Dubbeldam verwachtte steun bij het ontwikkelen van een nieuw zwembad van dit College. Zij kregen daarvoor in de plaats een vergulde badkuip waarvan wij de bouwkosten nog niet eens weten. Het college doet een wilde gooi zonder rekening te houden met tegenvallers in bouwkundig op zicht. En geloof ons, die treden altijd op bij een pand dat al vijftig jaar mee gaat. De vv Dubbeldam is door de BVD mooie en voor ons onbekende beloften gedaan, namelijk dat zij hun nooit officieel bekend gemaakte toezeggingen zouden nakomen. Bj de uitvoering van de plannen voor Dibbeldam blijkt een gat te zitten van ruim 1 miljoen. Dat is veel geld, maar het gat was groter en kan misschien nog wat kleiner worden gemaakt, door nog verder te knijpen of door nog meer samenwerking te zoeken. De gemeente zou in deze zaken een regiefunctie moeten nemen in plaats huilenbalkend op de handen te zitten.

Wat wij in ieder geval niet willen is dat financieel gezonde clubs financieel kapot worden gemaalt door zware verplichtingen als gevolg van een lening. Wat wij ook niet willen is dat er 2,3 miljoen wordt vertimmerd aan infrastructuur. En wat wij helemaal niet willen horen is dat het college onmachtig is als gevolg van eigen handelen. Niet de clubs moeten opdraaien voor het afblazen van Belthurepark. Het zou het college sieren daar zelf de gevolgen van te nemen. Voorzitter, wij vervangen in ieder geval ons amendement door een motie waarin wij enige kaders meegeven aan de wethouder om ter harte te nemen.

Voorzitter, enige aandacht voor de collegiale bijdragen. Wij zijn bijzonder ingenomen met de bijdrage van de VVD. Hun pleidooi voor een belasting verlaging het liefst naar 0 euro spreekt ons in die zin aan dat wat ons betreft we dan beginnen met de inwoners die de laagste inkomens hebben. Een bijzonder sympathiek pleidooi dus.

Verder zijn wij ingenomen met de motie Control op het Sociaal Domein. De uitleg in de commissie sociaal was duidelijk; een dergelijke handelswijze zou verder moeten reiken dan alleen het sociaal domein. Wij constateren dat de opdracht feitelijk gewoon tot de gebruikelijke werkwijze van een college behoort te zijn. Je doet een voorstel, voorzien van de financiële gevolgen en de dan bekend zijnde risico’s inclusief het meerjarenperspectief. Het feit dat de VVD een dergelijke motie indient impliceert dat zij dit niet of onvoldoende uitgevoerd zien. Dat betekent dus dat het college, met de wethouder financiën voorop, in de ogen van de VVD niet functioneert, kortom een motie van afkeuring dus.

Voorzitter, dit geldt eigenlijk ook voor de drie volstrekt overbodige moties van de BVD. Wij kunnen maar twee redenen bedenken om zoiets in te dienen: 1. Je vindt dat de wethouder het werk niet goed uitvoert en wil dat middels een motie stipuleren. In dat geval is er feitelijk sprake van op zijn minst een motie van afkeuring want het werk wordt niet of onvoldoende uitgevoerd of 2. Je zit als partij hopeloos verlegen om succesjes die je breed kan uitmeten in je duur gekochte advertentieruimte. Wij zien in geen geval de meerwaarde van dergelijke theatermoties en zullen deze dan ook niet steunen.

Tot slot, voorzitter, onze vrienden van D66. Wij vinden hun ambitie lovenswaardig en tegelijkertijd ongeloofwaardig. De ambitie om gemiddeld binnen de eerste 15 steden van de Atlas Nederlandse Gemeenten te willen staan, achten wij de komende vier jaar onmogelijk. Voor wat betreft de woonaantrekelijkheid staan we op 14; voor wat betreft de sociaal en economische aantrekkelijkheid op nr 44. Wanneer D66 werkelijk meent wat zij zegt en plaats minimaal nr. 160 wil bereiken, dan hadden we toch minimaal constructieve voorstellen op sociaal economisch terrein verwacht.

 

Na veel discussie over onderwerpen en de moties (te veel om allemaal op te noemen, die PvdA wisselend heeft gesteund), is de PvdA niet accoord gegaan met de Kadernota 2018, omdat deze op drijfzand is gebouwd, en er te weinig van harde cijfers wordt uitgegaan. 

De PvdA vindt het bijzonder jammer dat er geen voldoende steun was vanuit de raad voor het Amendement en later de Motie om VV Dubbeldam, MOVADO en Tafeltennisvereniging Dubbeldam financieel te steunen bij hun nieiuwbouwplannen, zodat zij snel kunnen starten.

 Terug naar het overzicht

Reageer

Reacties

Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief